90 năm ơn Đảng
Cập nhật ngày: 03/02/2020 07:56
Cách đây 90 năm, vào mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chính là người sáng lập Đảng. Để từ đó đến nay mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhân dân ta lại một lần được mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, mừng dân tộc. Với chặng đường gần một thế kỷ, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta đấu tranh bền bỉ, ngoan cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Trở lại những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã phải sống trong đêm dài nô lệ dưới ách áp bức thống trị của chủ nghĩa thực dân. Với truyền thống yêu nước, bất khuất, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên đánh giặc trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Các phong trào yêu nước, chống Pháp diễn ra rất sôi nổi, mạnh mẽ và liên tục. Đó là các phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, các phong trào Đông Du, Tây Du do các sĩ phu yêu nước chủ xướng, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân Đảng tiến hành… Các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh thần yêu nước, bất khuất, song tất cả đều bế tắc và cuối cùng đều thất bại mà nguyên nhân sâu xa đó là sự bế tắc về đường lối cứu nước. Lịch sử đã khảo nghiệm từ đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, đến những đường lối theo lập trường tư tưởng nông dân, lập trường tiểu tư sản, lập trường tư sản đều không đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra của đất nước, dân tộc. Chính lúc “tình hình đen tối như không có đường ra”, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc) đã ra đi tìm con đường cứu nước, trải qua bao năm bôn ba khắp thế giới, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã nhận ra con đường cứu nước lúc này không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản và để thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng đó đòi hỏi phải có một chính Đảng kiểu mới của một giai cấp mới- giai cấp công nhân, được vũ trang bằng học thuyết cách mạng và khoa học của thời đại, chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3/2/1930) là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây cũng là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử dân tộc, đồng thời gắn chặt với vai trò, công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lịch sử cách mạng cho thấy, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi, lập nên những kỳ tích vang dội có ý nghĩa lịch sử trong thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đưa dân tộc ta từ thân phận một dân tộc nô lệ, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do; một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được xây dựng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại, đánh thắng hai tên đế quốc lớn nhất của thời đại: đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), mà đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã góp phần mở đầu làm phá sản chủ nghĩa thực dân cũ. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và theo tư tưởng Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới đất nước ta hơn 30 năm qua đã thu được những thắng lợi rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước phát triển ở mức độ trung bình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân theo đầu người năm sau cao hơn năm trước, an sinh xã hội và an ninh - quốc phòng được đảm bảo, tình hình chính trị - xã hội ổn định; uy tín, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày một tăng thêm. Đất nước đã có đủ điều kiện, tiền đề để bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cả bề rộng và bề sâu. 

Để có được những thắng lợi đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng - nhân tố hàng đầu mang lại thắng lợi cách mạng nước ta. 

Sự lãnh đạo đúng đắn đó thể hiện trước hết là do Đảng đã đề ra đường lối đúng, từ đấu tranh giành chính quyền đến đường lối kháng chiến, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa và hiện nay - đó là đường lối đổi mới. Để có đường lối đúng đắn là nhờ Đảng đã luôn nắm vững và vận dụng thành công lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ lý luận và trí tuệ, không ngừng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nắm vững thực tiễn của đất nước. 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cũng thể hiện ở trình độ và năng lực tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng phải có khả năng tổ chức mới tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng và của toàn dân tộc để giành thắng lợi. Không có một tổ chức lãnh đạo đủ mạnh, có kỷ luật chặt chẽ, đồng cam cộng khổ, gương mẫu, đi đầu, kể cả sự hy sinh trong đấu tranh chống kẻ thù thì không thể giành thắng lợi. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới cũng đòi hỏi như vậy và trên thực tế đã chứng minh năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng ta- một khả năng tổ chức toàn diện, công phu, tỉ mỉ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và ngoại giao. 

Đảng luôn quan tâm xây dựng và tự chỉnh đốn, coi xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng luôn ý thức rõ ràng rằng “những thắng lợi và thành tựu, những thất bại và tổn thất của cách mạng đều gắn với trách nhiệm của Đảng. Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng đã phải nghiêm túc xem xét những sai lầm, khuyết điểm và yếu kém của mình, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo”. Vì vậy, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, Đảng được nhân dân tin yêu và ủng hộ - nguồn sức mạnh vô địch của Đảng. 

Sự lãnh đạo của Đảng còn được bảo đảm bởi Đảng thường xuyên tự bồi đắp và phát huy những truyền thống của dân tộc và của Đảng: Truyền thống độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực, tự cường; truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất và bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn thách thức; truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng và đại đoàn kết dân tộc; truyền thống gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân tộc, nhân dân; truyền thống của chủ nghĩa quốc tế trong sáng…

Xuân Canh Tý là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường 90 năm hoạt động của Đảng với những thắng lợi mà cách mạng Việt Nam đã giành được, mỗi chúng ta càng thấm thía những câu nói của Bác Hồ: “Đảng ta thật là vĩ đại... Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.  Trước mắt chặng đường đi tới của đất nước sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Tình hình thế giới, trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra. Nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng với tất cả niềm tin với Đảng, chúng ta tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định hoàn thành sứ mệnh lịch sự lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, vững bước bước tới tương lai.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì được đặt tên
Thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2030, 6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH