Thực hiện thông báo số 477 ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thường trực tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ năm 2017, hiện nay thành phố đang khẩn trương thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Chu Hóa- thành phố Việt Trì (19/3/1947- 19/3/2017). Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động này, từ ngày 13/3/2017, chuyên mục sẽ giới thiệu các nội dung liên quan đến các hoạt động trong thời gian 11 ngày Bác ở và làm việc tại Chu Hóa qua các bài viết và các tác phẩm nghiên cứu của các học giả.

Thời gian 11 ngày ở Chu Hóa, Hồ Chủ Tịch đã soạn thảo nhiều văn kiện, viết nhiều thư, điện gửi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Người đã chủ trì một số cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ.

DI TÍCH LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Xã Chu Hóa- Thành phố Việt Trì (tiếp theo và hết)

Các tài liệu, văn kiện Hồ Chủ Tịch đã soạn thảo và công bố tại xã Chu Hóa:

  • Ngày 19 tháng 3 năm 1947:

+  Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi ông Hoàng Hữu Nam- Thứ trưởng Bộ nội vụ, gợi ý nên có một chế độ phụ cấp cho những cán bộ “làm việc phải tận tụy nhưng gặp khó khăn về đời sống”  và Người đã nhắc ông Nam cần đôn đốc việc phá đường ở Phú Thọ, “không thì lúc gấp, làm không kịp và trong lúc nhân dân làm đến việc đó, nên có người đến tuyên truyền, giải thích và khuyến khích họ…”. Người hỏi ý kiến ông Nam nên có những hình thức gì để tranh thủ, lôi kéo các thổ ty, lang đạo.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký các Sắc lệnh như sau đây:

+ Sắc lệnh số: 31/SL về việc sửa đổi điều 3 sắc lệnh số 131/SL (ngày 20/7/1946) về tổ chức Tư pháp và Công an.

+ Sắc lệnh số 32/ SL sửa đổi điều 9 Sắc lệnh 40/ SL ngày 29/3/1946, về đảm bảo quyền tự do của nhân dân.

+ Sắc lệnh số 32b/ SL, ấn định quỹ tản cư, di cư toàn quốc là 30 triệu đồng bạc, trích từ quỹ toàn quốc Việt Nam từ năm 1947 và do ôn Bộ trưởng Bộ lao động sử dụng.

+ Sắc lệnh số 33/SL về việc tăng 10 lần tiền phạt được ấn định trong luật hình ban bố trước ngày 19/8/1945.

+ Sắc lệnh số 34/ SL sửa đổi điều 2 Sắc lệnh 1/SL (ngày 20/12/1946), về ủy ban bảo vệ khu và tỉnh.

+ Sắc lệnh số 35 sửa đổi điều 4, bãi bỏ điều 6 và điều 10 của mục 4 trong Sắc lệnh số 34 (ngày 25/3/1946), về tổ chức Bộ quốc phòng.

+ Sắc lệnh số 36/SL cử ông Trần Dụ Châu- nguyên thanh tra hành chính sở Hỏa xa, giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu- Bộ quốc phòng.

+ Sắc lệnh số 37/ SL, Bổ nhiệm ông Lê Khắc làm cục trưởng Cục giao thông công binh Bộ quốc phòng.

  • Ngày 20/3/1947:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi ông Hoàng Hữu Nam- Thứ trương Bộ nội vụ yêu cầu điều tra 2 vụ án đương sự có đơn khiếu nại. Người nhắc lại đề nghị phải tiến hành kiên quyết và lưu ý về thái độ với đồng bào thiểu số.

+ Cùng ngày, Người viết xong tác phẩm “Đời sống mới”, cuốn sách do Ủy ban TW vận động đời sống mới xuất bản năm 1947, làm tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền cuộc vận động xây dựng nếp sống mới. Cuốn sách viết, ký bút danh “Tân Sinh” và viết lời tựa là Hồ Chí Minh. Trong lời tựa ký tên Hồ Chí Minh, Người viết: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu nước và kiến quốc. Anh Tân Sinh viết quyển “Đời sống mới” một cách vắn tắt, rõ rang, thiết thực, dễ hiểu. Đó là một quyển sách nhỏ, chỉ rõ bước đường đời sống mới. Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một quyển “Đời sống mới” để xem, dễ hiểu để thực hành đời sống mới. Như thế, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ lớn”. Dưới hình thức hỏi, đáp (gồm 19 câu hỏi, đáp), cuốn sách giới thiệu 1 cách vắn tắt, rõ rang, thiết thực, dễ hiểu những nội dung của đời sống mới và nêu những yêu cầu cụ thể đối với mỗi người, mỗi gia đình, từng giới và từng ngành trong việc thực hiện đời sống mới.

  • Ngày 21/3/1947

+ Nhận được nhiều quyết tâm thư của các đoàn thể, các đơn vị bộ đội, các tổ chức tôn giáo, các cháu thiếu nhi… từ khắp nơi gửi về, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư cảm ơn đồng bào và trịnh trọng hứa: “Chính phủ quyết làm tròn nhiệm vụ kháng chiến cứu quốc, quyết không phụ lòng trông cây của quốc dân, và quyết tranh lấy quyền thống nhất và độc lập cho tổ quốc”

Cùng ngày, Hồ Chủ Tịch viết thư cho ông Hoàng Hữu Nam, yêu cầu chỉ thị cho Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Báo cứu quốc phải di chuyển ngay các máy móc, không được do dự, trì hoãn.

  • Ngày 23/3/1947: Hồ Chủ Tịch gửi thư cho ông Hoàng Hữu Nam
  • Ngày 24/3/1947: Hồ Chủ Tịch gửi thư cho ông Hoàng Hữu Nam
  • Ngày 25/3/1947: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trả lời các nhà báo trong nước về cuộc tranh luận về vấn đề Việt Nam tại Quốc hội Pháp.

Người tỏ ý tiếc vì “nhiều vị đại biểu Pháp không hiểu rõ tình hình Việt Nam mà lại cố ý bịa đặt những điều sai hẳn sự thực làm cho Nghị viện và nhân dân Pháp thêm bối rối…”. Một lần nữa, Người nhắc lại thiện chí của nhân dân Việt Nam trong quan hệ Pháp- Việt.

Cùng ngày, Người gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Nê Ru nhân ngày khai mạc Hội nghị liên Á. Bức thư có đoạn “Thay măt nhân dân Việt Nam và riêng tôi, tôi xin chúc các ngài thắng lợi rực rỡ. Nhân dân Việt Nam, bộ phận của đại gia đình Châu Á, đang tranh đấu giành thống nhất và độc lập. Chúng tôi mong rằng tất cả các nước an hem ở Châu á hết lòng giúp đỡ chúng tôi…”

  • Ngày 27/3/1947: Hồ Chủ Tịch viết thư gửi báo Vệ quốc quân nên làm rõ nhiệm vụ của tờ báo là nâng cao tinh thần và kỷ luật cho bộ đội, giáo dục bộ đội thực hiện 12 điều kỷ luật được Người nêu cụ thể trong thư. (Báo Vệ quốc quân là cơ quan tuyên truyền và giáo dục bộ đội của quân đội ta. Báo ra hàng tuần, số đầu tiên ra ngày 22/3/ 1947. Năm 1951, báo Vệ quốc quân và Báo Quân Du Kích sát nhập thành báo Quân đội nhân dân).
  • Ngày 28/3/1947:

+ Hồ Chủ Tịch gửi thư cho ông Hoàng Hữu Nam.

+ Nhân dịp 100 ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ và đồng bảo ngoài Bắc gửi điện biểu dương tinh thần bền bỉ hy sinh chiến đấu của đồng bào Nam bộ và miền Nam Trung bộ. Bức điện có  đoạn: “Sự anh dũng của đồng bào trong đó đã làm gương cho đồng bào toàn quốc noi theo. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ gian nan, kiên quyết đấu tranh đến cùng, thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công”.

+ Trong ngày, Người ký sắc lệnh số 38/SL sửa đổi điều 1 của Sắc lệnh số 34/SL  ngày 19/3/1947 về thành phần của các Ủy ban bảo vệ Khu, tỉnh, huyện và xã.

  • Ngày 29/3/1947: Hồ Chủ Tịch gửi thư cho ông Hoàng Hữu Nam.

Trong thời gian ở Chu Hóa, vì không trực tiếp gặp được nhân dân, ngay sau khi đến Chu Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử các đồng chí phục vụ đi theo Người, đi làm công tác “tuyên truyền xung phong” và dân công tác, liên hệ với dân tuyên truyền về đường lối “kháng chiến trường kỳ, toàn dân toàn diện”. Đó cũng là quan điểm của Hồ Chủ Tịch ở mọi lúc, mọi nơi, phải biết dựa vào dân, liên hệ với nhân dân bảo vệ cơ quan.

Bảy giờ tối ngày 29/3/1947, Hồ Chủ Tịch và tiểu đội vũ trang tuyên truyền gồm 8 đồng chí “Trường- Kỳ- Kháng- Chiến- Nhất- Định- Thắng- Lợi” rời xã Chu Hóa.

Lê Thoa
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Từ đầu năm đến nay, Đội Thanh tra Trật tự Đô thị thành phố đã kiểm tra, lập biên bản 3.776 trường hợp vi phạm trật tự đô thị
Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2017”, từ đầu năm đến nay, Đội Thanh tra Trật tự Đô thị Việt Trì đã phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật đô thị và trật tự hành lang an toàn giao thông.
  Thông Báo
Lấy ý kiến về việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Việt Trì
Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện nay, UBND Thành phố đã hoàn thành Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Thành phố Việt Trì. Để...
  TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
Người Thầy mang trong mình dòng máu nghệ sỹ
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai trải qua cuộc đời học sinh đều mang trong mình những kỷ niệm riêng. Kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè. Và chúng tôi cũng vậy, cũng mang trong mình ký ức về một thời áo trắng cắp sách đến trường sắp...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

25-34°C
27/06

26-31°C
28/06

25-30°C