Thông Báo Bán Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
Cập nhật ngày: 25/04/2016 08:39
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Việt Trì, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Bến Gót, Thọ Sơn, Tiên Cât, Tân Dân, Dữu Lâu, Vân Phú, Minh Nông, Sông Lô và Hùng Lô - thành phố Việt Trì. Cụ thể như sau:

    I. Vị trí, ô đất bán đấu giá:

1. Phường Bạch Hạc: Hai (02) ô đất thuộc khu Đoàn Kết

* Vị trí các ô đất như sau:

- Phía Đông Nam giáp đường Chử Đồng Tử.

- Phía Đông Bắc giáp đường giao thông.

- Phía Tây Bắc giáp nhà văn hóa.

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư đã xây dựng.

* Ô đất số L01; L04

- Diện tích: từ 79,4 m2 đến 80,7 m2 ;

- Giá khởi điểm: từ 3.500.000đ/ 1m2  đến 5.000.000đ/ 1m2 ;

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;

- Tiền đặt trước: Từ 30.000.000đ  đến 40.000.000đ/ 1 ô đất; 

 

2. Phường Thanh Miếu:

2.1. Một (01) ô đất tại khu Hồ Ao Xanh, phường Thanh Miếu:

Vị trí các ô đất như sau đất số L01):

- Phía Bắc: Giáp đường giao thông khu dân cư và hồ Ao Xanh;

- Phía Đông: Giáp đường giao thông và khu dân cư Đồng Trước;

- Phía Nam: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Phía Tây: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Diện tích: 88,8 m2 ;  

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ/ 1m2 (Bốn triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2 (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 1 ô đất  (Bốn mươi triệu đồng).

2.2. Mười sáu (16) ô đất tại khu Đồi Măng thuộc khu 14, phường Thanh Miếu:

a. Mười một (11) ô đất tại khu nhà ở Thương mại thuộc băng 1 đường Vũ Thê Lang:

* Vị trí các ô đất như sau (Từ ô đất số TM18 đến ô đất số TM28):

- Phía Đông: Giáp đường Vũ Thê Lang;

- Phía Bắc: Giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư;

- Phía Tây: Giáp rãnh thoát nước (đường giao thông khu dân cư);

- Phía Nam: Giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư;

- Diện tích: 95,0 m2 ;

- Giá khởi điểm: 4.700.000đ/ 1m2 (Bốn triệu bảy trăm nghìn  đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi triệu đồng).

b. Hai (02) ô đất tại khu nhà ở Liền kế thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang:

* Vị trí các ô đất như sau (Ô đất số B3; ô đất số B17):

- Phía Đông: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Phía Bắc: Giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư;

- Phía Tây: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Phía Nam: Giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư;

- Diện tích: từ 90,0 m2 đến 99,55m2

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn  đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 25.000.000đ/ 1 ô đất;  (Hai mươi lăm triệu đồng).

c. Ba (03) ô đất tại khu nhà ở Song lập thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang:

* Vị trí các ô đất như sau (Ô đất số SL26; ô đất số SL29; ô đất số SL30):

- Phía Đông: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Phía Bắc: Giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư;

- Phía Tây: Giáp đường giao thông khu dân cư;

- Phía Nam: Giáp khu nhà ở Liền kế;

- Diện tích: 204,5 m2 đến 211,0 m2 ;

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn  đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 45.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi lăm triệu đồng).

 

3. Phường Bến Gót:

3.1. Một (01) ô đất tại khu Kiến Thiết

* Vị trí ô đất như sau:

          - Phía Tây Bắc giáp đường giao thông khu dân cư đi ra đê.

          - Phía Tây Nam giáp đường giao thông khu dân cư đi ra ga Việt Trì.

          - Phía Đông Nam giáp khu dân cư.

          - Phía Đông Bắc giáp khu dân cư.

- Diện tích: 111,0 m2

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất;  (Ba mươi triệu đồng).

3.2. Ba (03) ô đất tại khu Hồng Hà

* Vị trí ô đất như sau:

          - Phía Nam giáp đường Lạc Long Quân.

          - Phía Tây giáp đường giao thông.

          - Phía Bắc giáp khu đất nông nghiệp.

          - Phía Đông giáp Nhà văn hóa khu dân cư.

* Băng 1 đường Lạc Long Quân (ô số 02,03)

- Diện tích: 105,0 m2

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2; (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bảy mươi triệu đồng).

* Băng 2 đường Lạc Long Quân (ô số 01)

- Diện tích: 90,0 m2

- Giá khởi điểm: 3.000.000đ/ 1m2 (Ba triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất;  (Ba mươi triệu đồng).

 

4. Phường Thọ Sơn: Một (01) ô đất tại khu phố Thành Công

* Vị trí khu đất như sau:

          - Phía Đông Bắc giáp đường giao thông

          - Phía Đông Nam giáp đường giao thông rộng 8m.

          - Phía Tây Nam giáp đường giao thông.

          - Phía Tây Bắc giáp rãnh thoát nước và khu dân cư.

- Diện tích: 118,9 m2.

- Giá khởi điểm: 5.000.000đ/ 1m2 (Năm triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ/ 1 ô đất; (Năm mươi triệu đồng).

 

5. Phường Tiên Cát: Sáu mươi lăm (65) ô đất thuộc khu Ao Ông Thì

* Vị trí ô đất như sau:

          - Phía Đông Bắc giáp khu đất đã đấu giá và đường Tiên Dung.

          - Phía Đông Nam giáp khu dân cư và Trường Chính trị Tỉnh.

          - Phía Tây Nam giáp đường giao thông và khu dân cư.

          - Phía Đông Nam giáp đường giao thông và khu dân cư.

- Diện tích: từ 88,5 m2/ô đến 285,3 m2/ô đất.

*Năm (05) ô đất (A01, B01, B02, B17, B18)

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ/ 1m2 (Tám triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 100.000.000đ/ 1 ô đất; (Một trăm triệu đồng chẵn).

*Mười lăm (15) ô đất (C11 đến C15)

- Giá khởi điểm: 7.500.000đ/ 1m2 (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 80.000.000đ/ 1 ô đất; (Tám mươi triệu đồng chẵn).

*Hai mươi sáu (26) ô đất (A02 - A13, B03 - B09, B12 - B16, C32,C33)

- Giá khởi điểm: 7.000.000đ/ 1m2 (Bảy triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

*Mười chín (19) ô đất (A14, B10, B11, C16 – C31)

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 75.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

 

6. Phường Tân Dân: Hai (02) ô đất thuộc khu Đè Then – Cửa Đình

* Vị trí ô đất như sau:

          - Phía Tây Nam giáp đường giao thông nội bộ khu quy hoạch.

          - Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội bộ khu quy hoạch.

          - Phía Đông Bắc giáp rãnh thoát nước và khu dân cư.

          - Phía Đông Nam giáp khu dân cư.  

- Diện tích từ: 137,5 m2 đến 144,0m2

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ/ 1m2; (Bốn triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/m2;  (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ/ 1 ô đất; (Sáu mươi triệu đồng).

 

7. Phường Dữu Lâu:

7.1. Một (01) ô đất thuộc khu Đè Sòi (ô 11):

a. Vị trí khu đất như sau:

          - Phía Tây Bắc giáp đường vào UBND phường Dữu Lâu.

          - Phía Tây Nam giáp trạm điện (đất ĐQH1).

          - Phía Đông Nam giáp khu đất ở chia lô đã quy hoạch.

          - Phía Đông Bắc giáp khu đất chia lô đã quy hoạch.

- Diện tích: 135,5 m2

- Giá khởi điểm: 5.000.000đ/ 1m2; (Năm triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/m2;  (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi triệu đồng).

7.2. Một (01) ô đất thuộc khu Đồng Lạc Ngàn khu vực ven trường Chính trị thành phố Việt Trì (ô 32)

* Vị trí khu đất như sau (Ô đất số 32):

          - Phía Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Đông Nam giáp đường quy hoạch nội bộ.

- Diện tích: 124,8 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ/ 1m2; (Bốn triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;  (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 1 ô đất; (Bốn mươi triệu đồng).

 

8. Phường Vân Phú:

8.1. Một (01) ô đất thuộc khu đồi Nhà Pháo (ô 10)

* Vị trí khu đất như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu đất quy hoạch trồng cây xanh và đường Lạc Hồng (đường Quốc lộ 32C cũ).

- Phía Nam: Giáp khu dân cư.

- Phía Đông: Giáp đường giao thông và khu doanh trại Quân đội.

- Phía Tây: Giáp đường giao thông và khu dân cư.

- Diện tích: 109,5 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 3.000.000đ/ 1m2 (Ba triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;  (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 35.000.000đ/ 1 ô đất; (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

8.2. Bốn mươi sáu (46) ô đất thuộc khu 4A

* Vị trí ô đất như sau:

          - Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội bộ khu quy hoạch.

          - Phía Tây Nam giáp đường giao thông nội bộ khu quy hoạch.

          - Phía Đông Nam giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư.

- Phía Đông Bắc giáp đường giao thông nội bộ khu dân cư.

- Diện tích từ: 90,0 m2 đến 122,8 m2

*Hai mươi ba (23) ô đất (L01 – L23)

- Giá khởi điểm: 3.200.000đ/ 1m2 (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;  (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất; (Ba mươi triệu đồng chẵn).

*Hai mươi ba (23) ô đất (L24 – L46)

- Giá khởi điểm: 2.800.000đ/ 1m2 (Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;  (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 25.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

 

9. Phường Minh Nông: Một trăm năm mươi (150) ô đất thuộc khu vực bãi Hạ Bạn

*Vị trí ô đất như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đường giao thông quy hoạch và khu dân cư phường Minh Nông.

- Phía Đông Nam: Giáp đường giao thông quy hoạch và sông Hồng.

- Phía Tây Nam: Giáp đường giao thông và khu dân cư xã Tân Đức

- Phía Đông Bắc giáp đường giao thông và khu dân cư phường Minh Nông.

- Diện tích: từ 96,0 m2/ô đến 130,0 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2; (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất; (Ba mươi triệu đồng chẵn).
         

10. Xã Sông Lô: Mười bảy (17) ô đất thuộc khu vực Đồng Cửa Đình, băng 1 đường Hùng Vương (L8, L28 – L43)

* Vị trí ô đất như sau (ô đất số L8; từ ô đất số L28 dến đến ô đất số L43):

          - Phía Đông Bắc giáp đường Hùng Vương.

          - Phía Tây Bắc giáp ô đất đã đấu giá.

          - Phía Tây Nam giáp rãnh thoát nước và quy hoạch khu đấu giá.

- Phía Đông Nam giáp đường nội bộ khu quy hoạch.

- Diện tích:  90,0 m2

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ/ 1m2; (Tám triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2(Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

 

11. Xã Hùng Lô: Hai (02) ô đất thuộc khu vực Quán Ngói – Đồng Quét, thuộc Khu 3 (L15, L16)

* Vị trí ô đất như sau: Ô đất số L15 và ô đất số L16:

- Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội bộ khu quy hoạch.

          - Phía Tây Nam giáp khu dân cư.

          - Phía Đông Nam giáp rãnh thoát nước và khu dân cư.

          - Phía Đông Bắc giáp đường giao thông.

- Diện tích:  từ 176,0 m2/ô đến 261,0 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2; (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 35.000.000đ/ 1 ô đất; (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

 

        II. Tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ, xem ô đất trên thực địa, nộp tiền đặt trước:

     - Tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 04/05/2016 tại phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Thọ (Trong giờ hành chính).

    - Xem ô đất trên thực địa: Tại vị trí của các ô đất bán đấu giá.

   - Nộp tiền đặt trước: Ngày 04,05/05/2016 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thành phố Việt Trì hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Thọ.

    III. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá:

    - Bắt đầu từ: 07h30 ngày 07/05/2016 tại Hội trường UBND thành phố Việt Trì.

Mọi chi tiết về hồ sơ, ô đất bán đấu giá xin liên hệ:

         Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Thọ (Địa chỉ:Tầng 3 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209).

Hoặc: Phòng Tài chính-Kế hoạch (Địa chỉ: Tầng 3 UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 847 184).

Hoặc: UBND các phường, xã có đất bán đấu giá trên./.