QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 do UBND thành phố Việt Trì trình HĐND thành phố Việt Trì khóa XX tại kỳ họp thứ Bẩy
Cập nhật ngày: 15/01/2019 01:28
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 do UBND thành phố Việt Trì trình HĐND thành phố Việt Trì khóa XX tại kỳ họp thứ Bẩy

QUYẾT ĐỊNH:  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 do UBND thành phố  Việt Trì trình HĐND thành phố Việt Trì khóa XX tại kỳ họp thứ Bẩy

Phu luc so 1 - Can doi NS cap thanh pho nam 2019

Phu luc so 2 - Can doi nguon thu & du toan chi NSDP nam 2019

Phu luc so 3 - Du toan thu NSNN nam 2019

Phu luc so 4 - Du toan chi NSDP nam 2019

Phu luc so 5- Du toan chi NSTP nam 2019 theo tung linh vuc

Phu luc so 6 - Du toan chi NS thanh pho nam 2019 theo tung don vi

Phu luc so 7 - Du toan chi thuong xuyen NSTP nam 2019 theo tung linh vuc

Phu luc so 8 - Du toan thu chi NS phuong xa nam 2019

Phu luc so 9- Du toan chi dau tu phat trien theo tung don vi