Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 21/03/2019 14:59
Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 2. Tên tài sản đấu giá: - Thông tin chính khu vực đấu giá: Quyền sử dụng năm mươi hai (52) ô đất tại địa bàn xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể:

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.

UBND thành phố Việt Trì