Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thọ Sơn và xã Phượng Lâu - thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 09/08/2019 15:01
Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (Thay thế Thông báo số 677/TB-UBND ngày 02/8/2019 của UBND thành phố Việt Trì) , như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng Sáu mươi ba (63) ô đất thuộc địa bàn phường Thọ Sơn và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

I

Bốn mươi bốn (44) ô đất khu Long Châu Sa, phường Thọ Sơn

1

Ô đất số L01; ô đất số L15; ô đất số L16; ô đất số L30

76,75

997.750.000

170.000.000

50.000.000

2

Từ ô đất số L02 đến ô đất số L29

78,75

945.000.000

170.000.000

50.000.000

3

Ô đất số L96

76,50

994.500.000

170.000.000

50.000.000

4

Từ ô đất số L97 đến ô đất số L105

76,50

918.000.000

170.000.000

50.000.000

5

Ô đất số L106

77,00

924.000.000

170.000.000

50.000.000

6

Ô đất số L107

71,40

856.800.000

170.000.000

50.000.000

7

Ô đất số L108

75,00

900.000.000

170.000.000

50.000.000

8

Ô đất số L109

73,00

949.000.000

170.000.000

50.000.000

II

Mười chín (19) ô đất khu vực đồi Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu

1

Ô đất số L33

105,7

    528.500.000

  95.000.000

50.000.000

2

Ô đất số L37

149,6

    748.000.000

  95.000.000

50.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

3

Ô đất số L39; ô đất số L40; từ ô đất số L52 đến ô đất số L55; ô đất số L57; từ ô đất số L60 đến ô đất số L62

100,0

   500.000.000

  95.000.000

50.000.000

4

Ô đất số L45

119,0

   595.000.000

  95.000.000

50.000.000

5

Ô đất số L48

152,1

   760.500.000

  95.000.000

50.000.000

6

Ô đất số L49

171,1

   855.500.000

 95.000.000

50.000.000

7

Ô đất số L59

98,0

    490.000.000

 95.000.000

50.000.000

8

Ô đất số L72; ô đất số L73

136,0

   680.000.000

 95.000.000

50.000.000

9

Ô đất số L74

152,7

    763.500.000

  95.000.000

50.000.000

- Giá dịch vụ (tạm tính): 50,0 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá không thành giá trị thanh toán được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

          - Thông tin chính của lô đất đấu giá:

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Gửi kèm hồ sơ đăng ký tham gia).

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ 8h ngày 09/8/2019 đến hết 16h00 ngày 13/8/2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

* Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0210 3 847 184./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hồng Vân