Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 16/09/2019 15:24
Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng sáu mươi ba (63) ô đất thuộc địa bàn phường Tiên Cát và phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ô đất)

I

Mười tám (18) ô đất băng 2 đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tiên Cát

1

Ô đất số LK2-5, ô đất số LK2-9,  từ ô đất số LK3-11 đến ô đất số LK3-15

111,0

4.440.000.000

840.000.000

400.000.000

2

Ô đất số LK2-10; ô đất số LK3-10

108,0

4.320.000.000

840.000.000

400.000.000

3

Ô đất số LK2-11, LK2-14, từ ô đất số LK3-1 đến ô đất số LK3-4, từ ô đất số LK3-7 đến ô đất số LK3-9

105,0

4.200.000.000

840.000.000

400.000.000

II

Bốn mươi lăm (45) ô đất khu Long Châu Sa, phường Thọ Sơn

1

Ô đất số L31, ô đất số L42, ô đất số L43, ô đất số L54, ô đất số L95

76,75

997.750.000

180.000.000

50.000.000

2

Từ ô đất số L32 đến ô đất số L41, từ ô đất số L44 đến số L53

78,75

945.000.000

180.000.000

50.000.000

3

Từ ô đất số L59 đến ô đất số L64

81,0

972.000.000

180.000.000

50.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ô đất)

4

Ô đất số L70

83,25

999.000.000

180.000.000

50.000.000

5

Ô đất số L82

82,25

987.000.000

180.000.000

50.000.000

6

Ô đất số L83

74,5

968.500.000

180.000.000

50.000.000

7

Từ ô đất số L84 đến ô đất số L94

76,5

918.000.000

180.000.000

50.000.000

- Giá dịch vụ (tạm tính): 59,09 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá không thành giá trị thanh toán được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ 8h ngày 17/9/2019 đến hết 16h00 ngày 19/9/2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

* Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0210 3 847 184./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Xuân Sơn