Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 08/10/2020 15:00
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng hai mươi bảy (27) ô đất ở thuộc địa bàn các phường: Dữu Lâu, Tân Dân, Tiên Cát thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm
 (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá

(đồng/ô đất)

I

Hai mươi hai (22) ô đất tại khu Cửa Rừng, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

2405,5

31.975.800.000

 

 

1

Ô đất số 165

166,5

    2.331.000.000

    450.000.000

 200.000.000

2

Từ ô đất số 166 đến ô đất số 169; từ ô đất số 173 đến ô đất số 185

95,0

    1.235.000.000

    200.000.000

   100.000.000

3

Ô đất số 170

86,2

    1.120.600.000

    200.000.000

   100.000.000

4

Ô đất số 171

120,5

    1.687.000.000

    300.000.000

 100.000.000

5

Ô đất số 172

232,8

    3.259.200.000

    600.000.000

 300.000.000

6

Ô đất số 186

184,5

    2.583.000.000

    450.000.000

 200.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm
 (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá

 (đồng/ô đất)

II

Một (01) ô đất băng 1 đường Châu Phong thuộc khu vực Đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu

100

3.200.000.000

 

 

 

Ô đất số L01

100

3.200.000.000

   600.000.000

  300.000.000

III

Một (01) ô đất ở tại Băng 2, đường Quang Trung, phường Dữu Lâu

81,9

1.638.000.000

 

 

 

Ô đất số A01

81,9

1.474.200.000

   200.000.000

 100.000.000

IV

Một (01) ô đất ở tại băng 1 đường Quang Trung kéo dài thuộc tổ 3, khu Tân An, phường Tân Dân

 131,1

7.210.500.000

 

 

 

Ô đất số L2

131,1

    7.210.500.000

1.400.000.000

 400.000.000

V

Hai (02) ô đất tại Khu vực băng 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tiên Cát

319,3

13.640.500.000

 

 

1

Ô đất số LK2-15

173,7

7.816.500.000

1.400.000.000

400.000.000

2

Ô đất số LK2-16

145,6

5.824.000.000

1.000.000.000

400.000.000

- Giá dịch vụ (tạm tính): 50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá không thành giá trị thanh toán được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

          - Thông tin chính của lô đất đấu giá:

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá đảm bảo tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ 14h00 ngày 08/10/2020 đến 10h30 ngày 12/10/2020, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

* Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì (số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Số điện thoại: 0210 3 847 184./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia

  về đấu giá tài sản;

- Đài Truyền thanh - TH TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- L­ưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn