Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng bốn mươi bảy (47) ô đất ở thuộc địa bàn các phường, xã: Tiên Cát, Thọ Sơn, Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Cập nhật ngày: 30/09/2022 14:39