Loại văn bản : Báo cáo
Số hiệu : 288/BC-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 14/10/2021
Ngày có hiệu lực : 14/10/2021