Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 136/UBND-YT
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 20/01/2021
Ngày có hiệu lực : 20/01/2021