Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 85/TB-UBND
Người ký : Tạ Ngọc Yến
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Ngày phát hành : 20/10/2021
Ngày có hiệu lực : 20/10/2021