Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 05/TB-UBND
Người ký : PCVP- Lưu Thị Vân
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 22/10/2021
Ngày có hiệu lực : 22/10/2021