Loại văn bản : Hành Chính
Số hiệu : 3384/UBND-KGVX
Người ký : Phó Chánh VP UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Anh
Nơi ban hành : UBND tỉnh Phú Thọ
Ngày phát hành : 03/08/2020
Ngày có hiệu lực : 03/08/2020