Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2738/UBND-VH
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 14/10/2021
Ngày có hiệu lực : 14/10/2021