Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 5114/UBND-KGVX
Người ký : Tạ Ngọc Yến - Chánh VP UBND
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Ngày phát hành : 03/11/2021
Ngày có hiệu lực : 03/11/2021